Nog geen account? Je wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Deel I : Algemeen Deel II : Aanvullende voorwaarden Payrolling Deel III: Aanvullende voorwaarden Uitzenden Deel IV: Aanvullende voorwaarden Werving en Selectie Deel V: Voorwaarde van Inschrijving Werkzoekende

Deel 1: Algemeen

1.Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de vennootschap onder firma FYGO en de cliënt.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten.
 3. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk door FYGO van de hand gewezen.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de opdracht van cliënt en/of de daarmee verband houdende werkzaamheden.

2. Tot stand komen en duur opdracht

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat FYGO de opdracht aanvaart en bevestigt aan cliënt.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst eindigt op het moment dat FYGO uitvoering heeft gegeven aan de opdracht en het (objectief) door partijen beoogde resultaat is bereikt.

3. Honorarium en kosten

 1. Cliënt is een vergoeding verschuldigd aan FYGO voor de door haar verrichte diensten. De vergoeding wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst. De in de opdrachtbevestiging en/of in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. De vergoeding is verschuldigd nadat uitvoering is gegeven aan de betreffende opdracht en werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
 3. Cliënt is tevens verschuldigd de kosten die noodzakelijk zijn voor een redelijke uitvoering van de opdracht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief, advertentiekosten, reiskosten, etc.

4. Declaraties

 1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de cliënt ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is cliënt tevens verschuldigd 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de die der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten –zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk - die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, voor rekening van de cliënt, met een minimum van € 50,00.

5. Geheimhouding

Partijen zijn gehouden om vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie die zij in verband met de uitvoering van de opdracht zorgvuldig te behandelen. Op partijen rust een geheimhoudingsplicht ter zake die vertrouwelijk informatie. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden informatie aan derden te verstrekken.

6. Intellectueel eigendom

Auteursrechten en industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden van FYGO, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan van deze overeenkomst met betrekking tot deze overeenkomst, komen toe aan FYGO.

7. Aansprakelijkheid

 1. FYGO is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, waaronder tevens begrepen gederfde winst en gevolgschade, die cliënt lijdt door toedoen van een handelen of nalaten van FYGO.
 2. De aansprakelijkheid van FYGO is in ieder geval beperkt tot de directe schade alsmede beperkt tot het bedrag dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. Mocht een beroepsaansprakelijkheid geen dekking beiden, dan is de aansprakelijkheid van FYGO bepekt tot de met cliënt overeengekomen en betaalde vergoeding.
 3. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor FYGO aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 4. FYGO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld worden.
 5. Cliënt vrijwaart FYGO tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht.

8. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die niet toerekenbaar is, omdat deze niet is te wijten aan schuld, niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor rekening komt van FYGO, stelt FYGO cliënt hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de opdracht die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. Ingeval van overmacht is FYGO gerechtigd de uitvoering van haar diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Indien ten gevolge van overmacht de opdracht langer dan 1 maand niet kan worden nagekomen, is cliënt bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

9. Beëindiging

 1. Cliënt kan de overeenkomst door opzegging beëindigen, met inachtneming van een termijn van een maand.
 2. De opzegging dient schriftelijk aan FYGO te worden medegedeeld onder opgaaf van reden.
 3. FYGO behoudt in geval van tussentijds beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds gemaakte kosten.

10. Gegevensverwerking

FYGO gebruikt de door u verstrekte (persoons-)gegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. (Persoons-)gegevens worden uitsluitend aan derden, behoudens een wettelijke plicht, ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de door de cliënt verstrekte opdracht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen FYGO en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Indien een of meerdere van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert;
 3. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

Deel II: Aanvullende voorwaarden Payrolling

1. Uitvoering opdracht

 1. Payrolling is de opdracht waarbij een door cliënt (inlener) zelf geworven medewerker bij FYGO in dienst treedt alsmede het overnemen van de daarbij behorende administratieve werkzaamheden en de salaris administratie.
 2. Cliënt bepaalt vooraf het aantal te werken uren per periode per medewerker, voor zover niet in strijdt met de wet.
 3. Cliënt voorziet FYGO van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. Totstandkoming en einde opdracht

 1. De overeenkomst tussen partijen vangt aan op het moment dat beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds opzeggen van de overeenkomst niet mogelijk.
 4. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft. Het voorgaande leidt niet tot aansprakelijkheid jegens de andere partij.

3. Verhoging inlenerstarief

 1. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie FYGO een onjuist inlenerstarief vaststelt, dan is FYGO gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste inlenerstarief in rekening te brengen.
 2. FYGO is tevens gerechtigd het overeengekomen inlenerstarief te verhogen indien de bij CAO vastgestelde uurlonen worden verhoogd alsmede indien een stijging plaatsvindt ten gevolge van een wetswijziging op het gebied van sociale zekerheidswetgeving of fiscale wetgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbinden voorschrift alsmede als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO.

4. Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt is verplicht de wettelijke regelingen en voorschriften in acht te nemen bij de uitoefening van leiding en toezicht over de medewerker waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en tijdig indienen van de urenverantwoording van de medewerker.
 3. Cliënt draagt zorg voor het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met plan van aanpak. Op eerste verzoek stelt cliënt deze ter beschikking aan FYGO.
 4. Client is verplicht de identiteit van haar medewerkers vast te stellen en verstrekt binnen 24 uur na aanvang van de overeenkomst een verklaring aan FYGO waaruit een dergelijke controle blijkt.
 5. Client is verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

5. Opzegging, beëindiging relatie cliënt – medewerker

 1. Indien cliënt de relatie met de medewerker wenst te beëindigen, dan dienen daarvoor rechtsgeldige redenen te worden aangevoerd. De aangevoerde redenen dient FYGO in staat te stellen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 2. Om FYGO gelegenheid te bieden in voorkomende gevallen een arbeidsovereenkomst te beëindigen dient cliënt zorg te dragen voor het opbouwen en bijhouden van een actueel personeelsdossier. Uit het dossier moet de aangedragen grondslag voor beëindiging blijken en afdoende zijn voor de opzegging van de relatie.
 3. Cliënt is gehouden tot volledige medewerking indien en voor zover noodzakelijk voor de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Het staat cliënt vrij om met inachtneming van de wettelijke regelgeving en in overleg en met medewerking van FYGO te trachten de arbeidsovereenkomst met de medewerker met wederzijds goedvinden te beëindigen.

6. Arbeidsongeschiktheid

 1. Cliënt kan de relatie met de medewerker in geval van arbeidsongeschiktheid niet beëindigen.
 2. FYGO betaalt arbeidsongeschikte medewerkers conform CAO hun salaris. De loonkosten komen voor rekening van FYGO en worden niet aan Clint in rekening gebracht. Behoudens en voor zover de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een doen of nalaten van cliënt zelf.
 3. Indien door de arbodienst wordt vastgesteld dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid en cliënt kan zich daarmee niet verenigen, dan dient een second opinion uitsluitsel te geven. De kosten van de second opinion worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

7. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een bedrijfsongeval, beroepsziekte of anderszins ten gevolge van een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid waardoor medewerker schade lijdt.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of een andere aan haar toe te rekenen omstandigheid, hetgeen arbeidsongeschiktheid van de medewerker tot gevolg heeft.
 3. Client is aansprakelijk voor alle schade die FYGO lijdt dan wel nog zal lijden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de payroll-overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden door cliënt.

8. Verzekeringsplicht

Cliënt verplicht zich ter zake de onderhavige payroll-overeenkomst tot het sluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering om zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van de overeengekomen opdracht.

Deel III: Aanvullende voorwaarden: Uitzending

1. Uitvoering opdracht

 1. Uitzending is de opdracht waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan cliënt om onder leiding en toezicht van cliënt werkzaam te zijn.
 2. Cliënt voorziet FYGO van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. Totstandkoming en einde opdracht

 1. De overeenkomst tussen partijen vangt aan op het moment dat beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds opzeggen van de overeenkomst niet mogelijk.
 4. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn 15 dagen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft. Het voorgaande leidt niet tot aansprakelijkheid jegens de andere partij.

3. Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt is verplicht de wettelijke regelingen en voorschriften in acht te nemen bij de uitoefening van leiding en toezicht over de medewerker waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en tijdig indienen van de urenverantwoording van de medewerker.
 3. Cliënt draagt zorg voor het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met plan van aanpak. Op eerste verzoek stelt cliënt deze ter beschikking aan FYGO.
 4. Client is verplicht de identiteit van haar medewerkers vast te stellen en verstrekt binnen 24 uur na aanvang van de overeenkomst een verklaring aan FYGO waaruit een dergelijke vaststelling en controle blijkt.
 5. Cliënt is verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

4. Verbodsbepaling

Het is cliënt niet toegestaan de uitzendkracht aan een derde door te lenen.

5. Beloning

 1. De beloning van de uitzendkracht wordt bepaald aan de hand van de door client verstrekte gegevens met inachtneming van de CAO en de overige wet en regelgeving. Dit geldt ook voor arbeid verricht op bijzondere tijden en dagen, overwerk en werk in ploegendiensten.
 2. FYGO is op grond van de CAO verplicht na 26 aaneensluitend gewerkte weken door de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen.
 3. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie FYGO een onjuiste beloning vaststelt, dan is FYGO gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste tarief in rekening te brengen.

6. Vervanging en beschikbaarheid

 1. FYGO is gedurende de looptijd van de overeenkomst gerechtigd cliënt een gelijkwaardige uitzendkracht aan te bieden ter vervanging voor het verrichten van arbeid. Indien het bedrijfsbeleid, het personeelsbeleid of met het oog op de naleving van wet en regelgeving FYGO daartoe noopt, is zij te allen tijde gerechtigd cliënt een voorstel te doen voor vervanging van de uitzendkracht. Alleen op redelijke gronden kan cliënt een dergelijk voorstel afwijzen.
 2. Indien een uitzendkracht niet of niet meer beschikbaar is conform de overeenkomst, houdt dit geen toerekenbare tekortkoming in zijdens FYGO jegens cliënt, en is zij niet gehouden tot het vergoeden van geleden schade.

7. Opdrachtgeverstarief

 1. Indien ten gevolge van door cliënt verstrekte onjuiste of niet verstrekte informatie FYGO een onjuiste beloning vaststelt, dan is FYGO gerechtigd cliënt met terugwerkende kracht het juiste tarief in rekening te brengen.
 2. FYGO is tevens gerechtigd de overeengekomen beloning te verhogen indien de bij CAO vastgestelde uurlonen worden verhoogd alsmede indien een stijging plaatsvindt ten gevolge van een wetswijziging op het gebied van sociale zekerheidswetgeving of fiscale wetgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbinden voorschrift alsmede als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO.

8. Arbeidsverhouding aangaan met uitzendkracht

 1. Indien cliënt met een uitzendkracht een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dan dient cliënt FYGO daarvoor schriftelijk toestemming te vragen.
 2. Indien een wettelijke plicht aan een dergelijke overgang in de weg staat of bezwarend is voor een van de partijen, zal cliënt geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan.
 3. Indien cliënt een arbeidsverhouding met uitzendkracht aangaat is zij een vergoeding verschuldigd van € 3.500,00 ter compensatie van gederfde inkomsten voor FYGO.
 4. Indien cliënt een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, dan eindigt de opdracht tussen cliënt en FYGO met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

9. Non-concurrentiebeding

 1. Wanneer binnen 3 maanden nadat een voorgestelde kandidaat is afgewezen alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en de kandidaat, dan is cliënt de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan FYGO of in voorkomende gevallen 25% van de geprognotiseerde omzet, te beoordelen door FYGO.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de voorgestelde kandidaat werkzaamheden voor of namens cliënt verricht via of voor een derde.

10. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een bedrijfsongeval, beroepsziekte of anderszins ten gevolge van een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid waardoor medewerker schade lijdt.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of een andere aan haar toe te rekenen omstandigheid, hetgeen arbeidsongeschiktheid van de medewerker tot gevolg heeft.
 3. Client is aansprakelijk voor alle schade die FYGO lijdt dan wel nog zal lijden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uitzend-overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden door cliënt.

11. Verzekeringsplicht

Cliënt verplicht zich ter zake de onderhavige payroll-overeenkomst tot het sluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering om zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van de overeengekomen opdracht.

Deel IV: Werving en Selectie

1. Uitvoering opdracht

 1. Werving en Selectie houdt in dat FYGO voor cliënt - ten behoeve van het verrichten van arbeid voor cliënt - één of meerdere kandidaten selecteert en voordraagt aan cliënt.
 2. De opdracht is voltooid indien een door FYGO bij cliënt voorgedragen kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert en direct of indirect werkzaamheden voor cliënt gaat verrichten.
 3. Cliënt voorziet FYGO van alle relevante informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. Selectie

FYGO draagt zorg voor een zorgvuldige selectie en voorziet cliënt daarbij van advies met betrekking tot de kwaliteit van een kandidaat. Desalniettemin is cliënt verantwoordelijk voor de gemaakte keuze van de kandidaat.

3. Gelijkheid

Iedere kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie, mits de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Uitzondering op het voorgaande is mogelijk indien een cliënt haar personeelsbeleid heeft aangepast ten gunste van een minderheidsgroep.

4. Non-concurrentiebeding

 1. Als binnen 12 maanden nadat een voorgestelde kandidaat is afgewezen alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en de kandidaat, dan is cliënt de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan FYGO.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de voorgestelde kandidaat werkzaamheden voor of namens cliënt verricht via of voor een derde.

5. Aansprakelijkheid

 1. FYGO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een door cliënt geselecteerde, dan wel door FYGO voorgestelde kandidaat en waarmee cliënt direct of indirect een (arbeids)overeenkomst is aangegaan.
 2. Het voorgaande geldt ook indien de instemming is gebaseerd op, dan wel de overeenkomst is aangegaan op grond van onjuiste, foutieve, dan wel onvolledige informatie, ongeacht de oorsprong daarvan.

Deel V: Voorwaarde van Inschrijving Werkzoekende

1. Deze voorwaarden van inschrijving en de ABU CAO voor Uitzendkrachten zijn van toepassing op de relatie tussen de werknemer en FYGO en op alle eventuele arbeidsovereenkomsten, en opdrachtbevestigingen die tussen de werknemer en FYGO ontstaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Werknemer verklaart voor ondertekening van deze voorwaarden een exemplaar van deze CAO voor Uitzendkrachten ontvangen te hebben. 2. De door werknemer verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Werknemer verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan FYGO om deze gegevens te laten verwerken, binnen de organisatie FYGO uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers. 3. Werknemer verklaart bij zijn/haar inschrijving en voor ondertekening van deze voorwaarden dat de aan FYGO verstrekte gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, zijn/haar arbeidsverleden, verblijfstitel, adres, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. Werknemer dient FYGO steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en / of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van de verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan. 4. Werknemer verleent aan FYGO toestemming om de bovenvermelde persoonlijke gegevens, mondeling of schriftelijk, te laten verifiëren bij instanties als de vreemdelingendienst van de Regiopolitie, de Belastingdienst en het UWV. Werknemer geeft aan deze diensten of instellingen, passend binnen bovengenoemde doelen, toestemming om gegevens uit hun bestanden aan FYGO te verstrekken. Verder geeft werknemer toestemming een kopie van de documenten betreffende identiteit en verblijfstitel aan (potentiële) opdrachtgevers/opdrachtnemers te verstrekken. Eventuele belemmeringen vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) worden door toestemming opgeheven. 5. De uurbeloning van werknemer zal worden vastgesteld met inachtneming van de terzake geldende CAO-bepalingen danwel enige regeling die daarvoor op enig moment in de plaats mocht treden. 6. Werknemer verklaart ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de uurbeloning aan werknemer slechts verschuldigd is door FYGO en de werknemer ter zake geen enkele vordering heeft op derden, waaronder de opdrachtgever van FYGO. 7. De werknemer is op de hoogte van de vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s op de in te nemen arbeidsplaats. De werknemer verklaart met de ondertekening van deze voorwaarden van inschrijving dat aan hem/haar de bij de opdrachtgever toepasselijke veiligheidsvoorschriften is overhandigd en werknemer daarvan kennis heeft genomen althans kennis heeft kunnen nemen. 8. De werknemer verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan werkgever om de loonstrook digitaal aan hem/haar te verstrekken. 9. Voor werknemers in Fase A gelden onderstaande bepalingen, tenzij in een arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen. A. Gedurende de Fase A zoals bedoeld in artikel 30 lid 1 van de CAO is de beloning alleen verschuldigd over de tijden waarop en gedurende welke werknemer daadwerkelijk arbeid heeft verricht en is geen beloning verschuldigd indien geen arbeid wordt verricht, ongeacht de oorzaak, met uitzondering van het in artikel 12 van de CAO omtrent aanzegging bepaalde. Conform het bepaalde in artikel 30 lid 1 van de CAO wordt het bepaalde in artikel 7:628 BW gedurende Fase A dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. B. De arbeidsovereenkomst in Fase A of zoals bedoeld in de CAO, wordt aangegaan onder het beding dat deze van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van werknemer door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever teneinde komt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht om beëindiging van de terbeschikking stelling te hebben verzocht, indien en zodra de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens FYGO of de opdracht eindigt vanwege een omstandigheid, die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. C. Als gevolg van de toepasselijkheid van het in lid B genoemde beding eindigt de terbeschikkingstelling van werknemer ook indien de werknemer overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de CAO op de eerste verzuimdag melding doet van ziekte of ongeval. In dit geval wordt de opdrachtgever geacht om beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer te hebben verzocht waardoor de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, hetgeen in de CAO en in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, althans de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, is overeengekomen. D. Uitzendingen in Fase A met het in lid B genoemde beding worden bevestigd doormiddel van een uitzendbevestiging die integraal onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden van inschrijving. 10. De werknemer is tegenover FYGO verplicht: A. Zijn/haar beroep naar beste kunnen en weten uit te oefenen en de door hem/haar aanvaarde opdrachten bekwaam en zorgvuldig uit te voeren. B. Geheimhouding te bewaren omtrent (medische) informatie waarvan hij/zij redelijkerwijs kan en moet vermoeden dat bekendmaking daarvan patiënten, FYGO en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen. C. Voor het vervullen van een opdracht eigen medische hulpmiddelen en kleding te gebruiken, indien dit bij de opdrachtgever gebruikelijk is of de wens daartoe kenbaar wordt gemaakt. D. Alleen dan een arbeidsverhouding met een opdrachtgever van FYGO aan te gaan, wanneer dit de medewerker rechtens is toegestaan en  daarvan onverwijld op de hoogte is gesteld. E. Om gedurende de arbeidstijden steeds een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit desgevraagd terstond aan de wettelijk bevoegde instellingen en/of personen ter inzage te verstrekken. 11. Werknemer verklaart om in geval hij/zij teveel of ten onrechte is uitbetaald krachtens de aanvullende ziektewetverzekering, zoals omschreven in artikel 33 lid 2 van de CAO voor Uitzendkrachten, het teveel of ten onrechte betaalde onmiddellijk en op eerste aanmaning terug te betalen. Werknemer verklaart bekend te zijn met de bevoegdheid van FYGO of eventueel door haar ingeschakelde uitvoerder (s) om eventueel het teveel of ten onrechte betaalde te verrekenen met nog uit te betalen uitkeringen krachtens de aanvullende ziektewetverzekering. 12. Werknemer verklaart voor ondertekening van deze voorwaarden kennis te hebben genomen van het arbeidstijdenbesluit verpleging en verzorging c.q. geneeskundigen. De volledige tekst van dit besluit is beschikbaar op www.fygo.nl en kan desgewenst ook opgevraagd worden. Werknemer verklaart en staat er jegens FYGO dan ook onvoorwaardelijk voor in dat hij/zij FYGO steeds tijdig vooraf en volledig zal inlichten omtrent zijn/haar werkzaamheden elders en de omvang daarvan. Dit opdat FYGO aan de hand van die aldus door werknemer te verstrekken informatie kan toezien op de naleving van de Arbeidstijdenwet en daarop berustende bepalingen, waaronder het Arbeidstijdenbesluit in de Zorgsector. In geval van overtreding van het in voorgaande bepaalde zal medewerker ten behoeve van FYGO een zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete verbeuren van € 4.500,— per overtreding, alsmede een boete van € 500,— per dag, dat de overtreding na schriftelijke ingebrekestelling voortduurt. Onverminderd het recht van FYGO om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 13. Werknemer verklaart dat hij/zij bij aanvang van de werkzaamheden in goede gezondheid verkeert en in staat is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 14. Werknemer verklaart dat hij/zij of diens partner in de laatste twee maanden niet opgenomen dan wel werkzaam geweest is in een buitenlands ziekenhuis c.q zorginstelling, of in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling werkzaam is geweest waar de aanwezigheid van de Meticilline-Resistente-Staphylococcus-Aureus (MRSA)-bacterie vastgesteld is. Tevens verklaart werknemer er voor in te staan dat hij/zij ook in de toekomst onmiddellijk aan FYGO zal melden wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat hij/zij met de MRSA-bacterie in contact gekomen is. Werknemer zal, gedurende de periode dat hij/zij als MRSA-drager of MRSA-besmet gekenmerkt dient te worden, geen werkzaamheden voor opdrachtgevers van FYGO aanvaarden, totdat objectief vastgesteld is dat hij/zij niet besmet is met of drager is van de MRSA-bacterie. Werknemer verklaart door ondertekening van deze voorwaarden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het beleid van FYGO betreffende de MRSA bacterie dat is te vinden op de website van FYGO. 15.Werknemer dient zich bij verzuim te houden aan het van toepassing zijnde verzuimprotocol van FYGO. FYGO heeft een verzuimprotocol voor regulier verzuim (loondoorbetaling) en een protocol voor de Ziektewet gevallen (ERD Ziektewet). Het protocol ERD ziektewet is apart opgesteld omdat FYGO eigen risicodrager is voor de Ziektewet en hiervoor aparte procedures heeft. Voor de gegevensverstrekking aan het UWV is er een aparte Regeling Inzage en Correctierecht. Deze Regeling en beide verzuimprotocollen zijn te vinden op de website van FYGO. Werknemer verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en volledig met die voorwaarden in te stemmen.

Bel ons via +31(0)13 582 16 80

FYGO is powered by Koraal PMS BV